Ky botim është prodhuar me përkrahjen e Bashkimit Europian. Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësi e OJQ THY dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i Bashkimit Europian ose BGF€™së dhe INDEP-it.

Leave a Reply