Programi YouVolution është Akademia e Arsimit Joformal, e cila synon edukimin e Punëtorëve Rinor, ky program është aktiv që nga viti 2022. Programi ka gjithsej 6 module të cilat zhvillohen në një kohëzgjatje prej gjashtë muajsh. Ky program mundëson krijimin dhe fuqizimin e një cikli të plotë trajnimi nëpërmjet metodologjive të edukimit joformal dhe metodave të ndryshme praktike. Programi synon të nxisë aftësi dhe aftësi të ndryshme tek të rinjtë si: aftësitë e komunikimit dhe prezantimit, konceptet e arsimit joformal, të menduarit krijues dhe kritik, aftësitë për zgjidhjen e problemeve, puna në grup, lidershipi, inovacioni social, të mësuarit efektiv dhe konceptet e një punëtor i të rinjve. Nxënësit e shkollave të mesme dhe universitetet, duke filluar nga mosha 16 vjeç, do të kenë mundësinë të marrin pjesë në këtë program.

Modulet janë:

  • Moduli I: Arsimi joformal
  • Moduli 2: Komunikimi
  • Moduli 3: Udhëheqja
  • Moduli 4: Inovacioni
  • Moduli 5: Puna me grupe
  • Moduli 6: Punëtorët e të rinjve