Projekti “With slow and careful step between limits and borders in the path of disabilities” është një projekt me shumë veprime që përfshinte Italinë, Kosovën, Lituaninë, Maqedoninë, Greqinë, Shqipërinë, Rumaninë, i drejtohej vetëm punonjësve socialë për veprim, vullnetarë dhe aktivistë që merren me marrëdhëniet ndihmëse me të rinjtë me aftësi të kufizuara dhe të rinjtë me më pak mundësi. Temat e trajtuara të këtij projekti synojnë rritjen e ndërgjegjësimit për aftësitë e kufizuara, përfshirjen sociale, pakësimin e stereotipeve dhe frika ndaj “të ndryshëmve nga ne”.

Leave a Reply