Organizata joqeveritare THY në kuadër të projektit Local Initiative for New Experience – LINE projekt ky i financuar nga BE-ja, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i zbatuar nga IKS, Lens dhe FES hap €˜Thirrje për Vullnetar뀙. Organizata joqeveritare Thy në kuadër të projektit Local Initiative for New Experience – LINE (Iniciativa Lokale për përvoja të reja) projekt ky i financuar nga BE-ja, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Europian në Kosovë dhe i zbatuar nga IKS, Lens dhe FES hap €˜Thirrje për Vullnetar뀙.
Ftojmë të aplikojnë të gjithë të interesuarit të cilët shprehin entuziazëm dhe dëshirë të bëhen pjesë e grupit të vullnetarëve në komunën e Prizrenit në këtë mënyrë të ndihmojnë duke ofruar guida turistike, të ndihmojnë rreth organizimit dhe realizimit të rutës kulturore duke i sjellur mënyra të reja dhe alternative të promovimit të trashëgimisë natyrore, multikulturore dhe multi-etnike në regjionin e Prizrenit, të ndihmojnë në mirëmbajtjen e shtigjeve malore (për hiking) si dhe të jenë pjesë e aktiviteteve dhe dëshirës për të kontribuar për përmirësimin e jetës në komunitet.
Qëllimi kryesor i projektit LINE është të kontribuojë në rritjen e promovimit të trashëgimisë natyrore dhe kulturore të rajonit të Prizrenit, duke e vendosur atë në hartën e destinacioneve turistike.
Të gjithë ju që jeni të interesuar dhe të gatshëm për punë vullnetare mund të aplikoni përmes kësaj forme të aplikimit. Thirrja do të jetë e hapur nga data 22 deri me 29 Gusht.
Ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni në infongothy@gmail.com ose +383 (0)29 21 00 44, nëse keni ndonjë pyetje apo ju duhet ndonjë ndihmë rreth plotësimit të aplikacionit.Do të kontaktohen vetëm kandidatët që hyjnë në listë të ngushtë!
€”

Nevladina organizacija Thy u okviru projekta Local Initiative for New Experience – LINE (Lokalna inicijativa za novo iskustvo – LINE), ovaj projekt koji je finansirala EU, upravlja Kancelarija Evropske unije, a realizuju IKS, Lens i FES, otvara €˜Poziv za Voluntere€™.
Pozivamo da se prijave svi zainteresovani koji izrazuju entuziazam i želju da budu deo grupe voluntera u opštini Prizren i da na ovaj način pomažu pružajući turističko voÄ‘enje, da pomažu oko organiziranja i realiziranja kulturne rute donoseći nove načine I alternative promovisanju prirodnom, multikulturalnom I multietničkom nasleÄ‘u u Prizrenu, da pomažu u održavanju planinskih staza (za Hiking) I da budu deo aktivnosti I želje za kontribut u poboljšanju života u zajednici.
Glavna svrha projekta LINE je da doprinese povećanju promocije prirodne i kulturne baštine Prizrenskog regiona, stavljajući Prizren na mapu turističkih destinacija.
Svi koji zu zainteresovani i spremni za Volunterski rad, možete se prijaviti putem ovog oblika prijave. Poziv će biti otvoren od 22. Do 29. Avgusta.
Molimo, ne ustručavajte se da nas kontaktirate na infongothi@gmail.com ili +383 (0)29 21 00 44 ako imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna pomoć u popunjavanju prijave.
Biće kontaktirani samo kandidati koji su ušli u užu listu!
€”
Kosova€™daki Avrupa BirliÄŸi Ofisi tarafından yönetilen ve IKS, Lens ve FES tarafından yürütülen AB finansmanlı bu proje Local Initiative for New Experience – LINE (Yeni Deneyim için Yerel GiriÅŸim – LINE), projesinde yer alan sivil toplum kuruluÅŸu Thy, Gönüllüler ÇaÄŸrısı nın açılışını yapıyor.
Prizren belediyesindeki gönüllüler grubunun bir parçası olma ÅŸevkini ve arzusunu ifade eden tüm ilgili kiÅŸileri turist rehberleri saÄŸlayarak yardım etmeye, yeni yollar getirerek kültürel rotanın organizasyonuna ve uygulanmasına yardımcı olmaya davet ediyoruz. Prizren bölgesinde doÄŸal, çok kültürlü ve çok etnikli mirasın teÅŸviki, daÄŸ yollarının bakımına (yürüyüş için) yardımcı olmak ve ayrıca faaliyetlerin bir parçası olmak ve toplumdaki yaÅŸamın iyileÅŸtirilmesine katkıda bulunmak için alternatifler.
LINE projesinin temel amacı, Prizren bölgesinin doÄŸal ve kültürel mirasının tanıtımını turistik destinasyon haritalarına yerleÅŸtirerek artırmaya katkıda bulunmaktır.
Gönüllü olmak isteyen ve ilgilenen hepiniz bu baÅŸvuru formu aracılığıyla baÅŸvurabilirsiniz. ÇaÄŸrı 22-29 AÄŸustos tarihleri €‹€‹arasında açık olacak.
Herhangi bir sorunuz varsa veya baÅŸvuruyu tamamlamak için herhangi bir yardıma ihtiyaç duyarsanız lütfen infongothy@gmail.com veya +383 (0)29 21 00 44 adresinden bizimle iletiÅŸime geçmekten çekinmeyin. Sadece kısa listeye giren adaylarla iletiÅŸime geçilecektir!

Leave a Reply