OJQ THY po kërkon të angazhojë 2 (dy) trajnerë ndërkombëtarë për të zhvilluar një shkollë verore 4 (katër) ditore
me deri në 30 të rinj pjesëmarrës në lëndën e sipërmarrjes sociale dhe edukimit sipërmarrës.

Shkolla verore do të organizohet përmes një sërë punëtorish, ku secila do të shpjegojë me radhë,
motivimi dhe identifikimi i fillimit të ndërmarrjeve sociale potenciale që mund të mbështeten. Vera
shkolla do të ketë një sërë aktivitetesh, në modulet e mundshme: Të jesh sipërmarrës, menaxhimi
Ngarkesa e punës, koha është para, ndërmarrësia në Kosovë, ideja juaj e biznesit, produkti/shërbimi
zhvillimi, Koncepti i Ndërmarrjes Sociale, Komunikimi dhe Marketingu.

Janë planifikuar të zhvillohen trajnime/punëtori për përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe
të rinj të interesuar për konceptin e Ndërmarrjeve Sociale në Kosovë.

Lexoni më shumë rreth kësaj thirrjeje të hapur më poshtë:
https://ojqthy.org/wp-content/uploads/2021/04/Call_for_2_Int_Trainers-SE_Summer_School.pdf