''THYejmë muret e diskriminimit dhe racizmit''

OJQ THY në partneritet me OJQ “Durmish Aslano” ka zbatuar projektin e titulluar “THYejmë murin e diskriminimit dhe racizimit” i financuar në kuadër të thirrjes për grante “Kujtim Veseli” nga partnerët e Konsorciumit, Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve, Terre des Hommes dhe HEKS EPER. Projekti “THYejmë murin e diskriminimit dhe racizmit” ka pasur për qëllim mobilizimin dhe fuqizimin e të rinjëve të përkatësive të ndryshme komunitare në komunën e Prizrenit, në luftimin e diskriminimit dhe racizmit si dhe nxitja e bashkëpunimit intenziv.

Leave a Reply