Punëtoria PONDER u fokusua në edukimin kritik mediatik, ku pjesëmarrësit gjatë seminarit pesë-ditor përmirësuan aftësitë për të menduarit kritik, shkrimin dhe leximin, të kuptuarit dhe sfidimin e informacionit subjektiv. Përveç kësaj, pjesëmarrësit e punëtorive Ponder patën mundësinë të kalojnë nëpër mundësi mësimi eksperimental me media dhe institucione, si stacione televizive, radio stacione, portale online, gazeta, etj. Programi PONDER është mbështetur nga Unicef Kosovo Programme, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe IPKO Foundation.