BarCamp Prizren është një ngjarje joformale e cila mundëson prezantimin e ideve, inovacioneve dhe diskutimin e hapur rreth çëshjeve të ndryshme, ku në mes tjerash i jep shumë rëndësi debatit interaktiv ndërmjet folësit dhe të pranishmëve.
Takimet e BarCamp Prizren do të ndodhin së paku njëherë në muaj dhe tematika bazë e çdo takimi do të jetë e një natyre tjetër. Synimi ynë është krijimi i një komuniteti joformal i cili do të merret me mësimin e ndërsjelltë nga pjesëmarrësit në fushat e ndryshme të cilat janë me interes për të gjithë.

Leave a Reply