Projekti “Mendësia sipërmarrëse përmes inovacionit social në punën e të rinjve” i mbështetur nga Programi ERASMUS+, angazhoi 8 organizata rinore, 96 punëtorë rinorë për të rritur kompetencat e tyre në edukimin e sipërmarrjes dhe temat e inovacionit social. Në mënyrë indirekte, projekti ishte planifikuar të prekte rreth 8000 të rinj, të cilët morën informacion përmes buletineve, seminareve, sesioneve informative, Facebook dhe faqeve të internetit, për rezultatin e projektit. Projekti kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve të konsorciumit në temën e sipërmarrjes dhe inovacionit, transferimin e njohurive dhe adresimin e çështjeve kyçe me interes për të rinjtë në ditët e sotme.

Leave a Reply