Projekti ”Mbështetja e Punësueshmërisë përmes Vetë Zhvillimit” synon të krijojë një hapësirë dhe praktikë mësimore për punësueshmërinë dhe mjetet, metodat dhe praktikat e zhvillimit personal që do të përdoren nga ata që punojnë me të rinjtë (në çdo cilësi: formale, joformale, profesionale, etj.) për t’i mbështetur ata në kërkimin e perspektivave të ndryshme të karrierës. SESD mbështetet nga Programi ERASMUS+. Pakoja e mjeteve të bashkangjitur këtu është krijuar si rezultat i punës intensive të pjesëmarrësve dhe ekipit të trajnerëve gjatë Kursit të Trajnimit dhe Seminarit “Mbështetja e Punësimit përmes Vetë-Zhvillimit”, si dhe gjatë seminareve në nivel lokal.

Leave a Reply